آموزش های تخصصی شرکت پیشگامان بهره وری انرژی رایکا

انرژی های تجدیدپذیر 
دوره آموزشی مبانی نیروگاه های بادیبیشتر
دوره آموزشی طراحی نیروگاه های فتوولتائیکبیشتر
دوره آموزشی آشنایی با گرمایش خورشیدی بیشتر
دوره آموزشی آشنایی با نیروگاه های زمین گرماییبیشتر
دوره آموزشی آشنایی با هیدروژن و پیل سوختیبیشتر
دوره آموزشی آشنایی با انرژی امواج بیشتر
دوره آموزشی آشنایی با انرژی جزر و مدبیشتر

سیستم مدیریت انرژی 
دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت انرژی مطابق با ISO 50001
بیشتر
دوره آموزشی ممیزی انرژیبیشتر

آموزش های آزاد 
دوره آموزشی الگوریتم های نشات گرفته از طبیعت در نرم افزار MatLabبیشتر

جهت شرکت در دوره های آموزشی فوق لطفا با شماره تلفن  ۸۸۹۱۴۱۹۵-۰۲۱  تماس بگیرید.

 

Kharazmi Contract 97