بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی

 

Fanni
نام استاندارد آموزش شغل:
بازاریاب سيستمهاي انرژي خورشيدي
كد ملي آموزش شغل:

3131-105-073-1
شرح استاندارد آموزش شغل:

شغلي است از حرفه فناوري انرژيهاي تجديد پذير- انرژي خورشيدي كه داراي شايستگيهايي از قبيل انتخاب راه حل براي نياز مشتريان بالقوه با استفاده از انرژي خورشيدي ، بيان مزاياي سيستم هاي خورشيدي در مقايسه با سيستمهاي مشابه حوزههاي ديگر و راهنمايي مشتريان در مورد استفاده از سياستهاي حمايتي موجود در كشور مي باشد. اين شغل با ارزياب سيستمهاي انرژي خورشيدي خانگي در ارتباط مي باشد

marketer
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيلات : ديپلم رياضي، تجربي، انساني، فني
مهارت هاي پيش نياز :

--------
طول دوره آموزش : 108 ساعت

زمان آموزش نظری: 33 ساعت

زمان آموزش عملي : 75 ساعت

زمان كارورزي : - ساعت

زمان پروژه : - ساعت