آزمایشگاه شارژکنترلر باتری

آزمون شارژ کنترل های باتری برای سامانه های فتوولتاییک مطابق استاندارد INSO 16476  یا IEC/TS 62509

هدف استاندارد INSO 16476، تعیین حداقل الزامات کارایی و کارکرد شارژ کنترل های باتری ( BCC )است و با آزمون های تعریف شده، کارکرد مطمئن و تمهیدات حفاظتی لازم را بر روی شارژ کنترل ها  به اثبات می رساند.

مقررات و آزمون های مربوط به این استاندارد، شارژ باتری را به طریقه ای موثر با بازدهی و کارکرد بیشتر و همچنین طول عمر بالاتر باتری ضمانت خواهد کرد و شارژ باتری و مدیریت بار را به شیوه ای پیشرفته تر فراهم یا تسهیل می کنند.

آزمون های تعریف شده در استاندارد INSO 16476 یا  ISO/TS 62509 به شرح زیر می باشد :

 • آزمون جریان نشتی باتری به مولد PV
 • هدف این آزمون اندازه گیری جریان معکوس جاری شده از طریق BCC از باتری به مولد PV در هنگامی است که مولد متصل می باشد ولی جریانی تولید نمی کند.

 • آزمون های دوره شارژ
 • هدف این آزمون اندازه گیری نقاط تنظیمی شارژ BCC در دو دمای متفاوت جهت جبران سازی دمایی نقاط تنظیمی می باشد.

 • آزمون قطع بار / اتصال مجدد بار
 • هدف از اين آزمون بررسي نقاط تنظيمي ولتاژ پاييني است كه برای قطع بار ( LVD ) و اتصال مجدد بار ( LVR ) استفاده مي گردند.

 • آزمون خود مصرفي حالت آماده به كار
 • هدف اين آزمون تعيين خود مصرفي شارژ كنترلر باتری در وضعيت حالت آماده به كار (بدون ورودی PV و بار) مي باشد.

 • آزمون بازده
 • هدف اين آزمون تعيين نمودارهای بازدهي شارژ كنترلر باتری در بازه % ۱۰ تا % ۱۰۰ جريان شارژ در دمای محيطي مي باشد.

 • آزمون كارايي حرارتی
 • هدف اين آزمون ارزيابي كارايي شارژ كنترلر در بيشينه دمای اسمي و جريان شارژ اسمي در مد توده مي باشد.

 • آزمون حفاظت اضافه جريان PV
 • هدف اين آزمون ارزيابي كارايي شارژ كنترلر تحت شرايط اضافه بار می باشد.

 • آزمون حفاظت اضافه جريان بار
 • هدف اين آزمون ارزيابي كارايي شارژ كنترلر تحت شرايط اضافه بار می باشد.

 • آزمون پلاريته معکوس باتری
 • هدف اين آزمون بررسي استقامت BCC در مقابل اتصال باتری با پلاريته معکوس و همچنين بررسي حفاظت بار از تغذيه شدن با ولتاژ منفي مي باشد.

 • آزمون پلاريته معکوس مولد PV
 • هدف اين آزمون بررسي استقامت BCC در مقابل اتصال مولد PV با پلاريته معکوس و همچنين بررسي حفاظت بار از تغذيه شدن با ولتاژ منفي مي باشد

 • آزمون مدار باز باتری
 • هدف اين آزمون بررسي استقامت BCC در مقابل مدار باز شدن پايان های باتری و بررسي حفاظت بار از اتصال مستقيم به ولتاژ مولد PV است.