پتانسیل سنج و ارزیاب سایت نیروگاه خورشیدی

Fanni
نام استاندارد آموزش شغل:
پتانسیل سنج و ارزیاب سایت نیروگاه خورشيدي
كد ملي آموزش شغل:

3131-105-072-1
شرح استاندارد آموزش شغل:

شغلي است از حرفه فناوري انرژيهاي تجديد پذير- انرژي خورشيدي كه داراي شايستگيهايي از قبيل سايت يابي نيروگاه خورشيدي(با توجه به پارامترهاي تابشي و هواشناسي، نقشه هاي توپوگرافي، دسترسي به خطوط انتقال قدرت، دسترسي به منابع آب، راه دسترسي، ميزان انرژي قابل برداشت) و تجزيه و تحليل اقتصادي احداث و بهره برداري نيروگاههاي خورشيدي در سايت مي باشد. اين شغل با طراح سيستمهاي فتوولتائيك و ارزياب سايت سيستمهاي انرژي خورشيدي خانگي در ارتباط مي باشد

marketer
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيلات : ديپلم رياضي، تجربي، انساني، فني
مهارت هاي پيش نياز :

--------
طول دوره آموزش : 259 ساعت

زمان آموزش نظری: 110 ساعت

زمان آموزش عملي : 149 ساعت

زمان كارورزي : 80 ساعت

زمان پروژه : - ساعت