درباره ما

درباره ما
شرکت پیشگامان بهره وری انرژی رایکا در مسیر رسیدن به اهداف فوق، فعالیت خود را در 5 حوزه مختلف طراحی و برنامه ریزی کرده که به صورت شکل مقابل می باشد.

مدیریت انرژی

Energy Management System
استقرار سیستم مدیریت انرژی EnMS بر اساس ISO 50001
استقرار سیستم مدیریت انرژی EnMS بر اساس ISO 50001
آموزش سیستم مدیریت انرژی
آموزش سیستم مدیریت انرژی
ممیزی داخلی بر اساس ISO 50002
ممیزی داخلی بر اساس ISO 50002
افزایش کارایی انرژی در ساختمان ها
افزایش کارایی انرژی در ساختمان ها

صفحه اصلی

عضویت

ESCO1

عضو انجمن شرکت های خدمات انرژی ایران ESCo

monitoring system